کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

فقه الحدیث

فقه الحدیث

مهم‏ترین دانش حدیثى، دانش بررسى و فهم مدلولهاى روایات است كه در اصطلاح به آن «فقه الحدیث» گفته مى‏شود. فقه‏الحدیث را از این نظر مى‏توان به‏سان دانش تفسیر قرآن دانست؛ همان‏گونه كه علوم قرآن به عنوان مقدّمه فهم مدلولهاى آیات به‏كار مى‏آید، سایر دانشهاى حدیثى همچون تاریخ و مصطلحات، مقدمات لازم را براى دركى عمیق‏تر از محتواى روایات به‏دست مى‏دهند. از آن‏جا كه روایات دربرگیرنده ژرف‏ترین مباحث در حوزه ‏هاى خداشناسى، هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، رهبرشناسى و... هستند، چگونگى راهیافت به این معارف نیازمند رعایت قواعد و مبانى‏اى است كه در فقه ‏الحدیث بررسى مى‏شوند