کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

علم رجال حدیث

علم رجال حدیث

نقل روایات دینى و تاریخى همراه با اَسناد آنان به مسلمانان اختصاص داشته و منابع دینى و تاریخى سایر ادیان و ملل فاقد چنین امتیازى است. به نظر مى‏رسد توصیه‏هاى پى‏درپى پیشوایان دینى به آوردن سند در كنار متن روایات، زمینه‏ساز این امر بوده است. آمدن نام راویان در آغاز هر روایت، علم رجال را، كه در آن ضمن برشمردن هویت و شخصیت راویان، میزان عدالت و وثاقت آنان بررسى مى‏شود، پدید آورد. امروزه، به‏رغم گذشت سالیان متمادى از دوران حیات راویان، به كمك منابع رجالى مى‏توان هویت راویان را شناخت و به میزان وثاقت آنان پى‏برد. بدین ترتیب مى‏توان درباره صحیح یا ضعیف بودن روایات قضاوت كرد.