کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

حدیث قدسى و تفاوت آن با قرآن

حدیث قدسى و تفاوت آن با قرآن

حدیث قدسى حدیثى است كه مضمون آن در خواب یا به وسیله الهام به پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله القا شود و آن حضرت با لفظ خود آن را بیان كند.
حدیث قدسى از جهات ذیل با قرآن متفاوت است: 1. مشتمل بر اعجاز نیست 2. در نماز به عنوان قرائت كاربرد ندارد. 3. مسّ آن بدون طهارت جایز است.