کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

صِحاح ستّه

صِحاح ستّه

به شش عنوان از كتابهاى حدیثى اهل سنّت، از این جهت كه روایات آنها در مقایسه با سایر جوامع حدیثى از اعتبار و سندیت بیشترى برخوردارند، «صحاح ستّه»، اطلاق شده است كه به ترتیب اعتبار عبارت اند از:

1 . صحیح بخارى، تألیف محمد بن اسماعیل بخارى (متوفاى 256ق)؛

2 . صحیح مسلم، تألیف مسلم بن حجّاج قشیرى نیشابورى (متوفاى 261ق)؛

3 . سنن ابى داوود، تألیف سلیمان بن اشعث سجستانى (متوفاى 275ق)؛

4 . سنن نسائى، تألیف احمد بن شعیب نسائى(متوفاى 303ق).

5 . سنن تِرْمِذى، تألیف محمد بن عیسى ترمذى (متوفاى 279ق)؛

6 . سنن ابن ماجَه، تألیف محمد بن یزید بن ماجه قزوینى (متوفاى 273ق)؛

از آن‏جا كه سنن ابن ماجه در نگاه برخى عالمان اهل سنّت از نظر اعتبار و ارزش با پنج كتاب دیگر همتراز نیست، برخى به جاى آن مُوَطَّأ مالك بن انس (متوفاى 179ق) و برخى دیگر مُسْنَد دارمى (متوفاى 255 ق) را از صحاح ستّه به شمار آورده‏اند. به مجموعه كتابهاى شش‏گانه یاد شده، به علاوه موطّأ مالك و مسند دارمى و مسند احمد بن حنبل (متوفاى241ق)، «جوامع حدیثى اولیه اهل سنّت» یا «كتب تسعه» اطلاق شده است.