کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

مهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه

مهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه

مهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه الكافى تألیف محمد بن یعقوب كلینى رازى (متوفاى 329ق) است. این كتاب شامل سه بخش اصول، فروع و روضه است. بخش «اصول»، احادیث اعتقادى واخلاقى را در خود جاى داده است. فروع كافى متضمن احادیث فقهى و روضه، جُنگى است كه احادیث تاریخى، تفسیرى، احتجاجات، خطب و رسائل را در برگرفته است. شمار روایات كافى 16199 است. مؤلف، روایات را در بیست سال از كتب مشهور در عصر خود گرد آورده است.

برخى از ویژگیهاى كافى عبارت است از:

1 . همزمانى تألیف آن با دوران غیبت صغرا؛

2. برخوردارى از احادیث اعتقادى، اخلاقى و فقهى؛

3 . ابتكار و نوآورى مؤلف در تبویب روشمند كتاب و روایات هر باب. این میراث ماندگار از زمان تألیف تاكنون مورد توجه عالمان بوده است. مجموعه شروح، حواشى و ترجمه ‏هاى آن به بیش از چهل اثر مى‏رسد.