کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

اصحاب اجماع

اصحاب اجماع

گروهى از اصحاب ائمه علیهم ‏السلام ، به دلیل ملازمت پیوسته با اهل بیت علیهم ‏السلام ، فراوانى نقل روایات، برخوردارى از عدالت و ستایشِ اهل بیت علیهم ‏السلام و... از چنان جایگاه بلندى برخوردار شده‏اند كه عالمان و محدثان شیعه، روایتى را كه نام یك تن از آنان در سندش واقع شده مطلقا معتبر و پذیرفتنى دنسته‏ اند ولو آنكه راوى ما بعد از وى مجهول و یا ضعیف باشد مشروط بر اینكه سند حدیث تا وى صحیح باشد. این راویان را كه «اصحاب اجماع» مى‏نامند عبارت‏اند از:

1. زُرارة بن أعین؛ 2. معروف بن خَرَّبوذ3. بُرَید بن معاویه عجلى 4. ابو بصیر اسدى (یا ابو بصیر مرادى)؛ 5. فضیل بن یسار؛ 6. محمد بن مسلم طایى؛ 7. جمیل بن درّاج؛ 8. عبداللّه‏ بن مُسكان؛ 9. عبداللّه‏ بن بُكیر؛ 10. حمّاد بن عثمان؛ 11. حمّاد بن عیسى؛ 12. أبان بن عثمان؛ 13. یونس بن عبدالرحمن؛ 14. صفوان بن یحیى بیّاع سابرى؛ 15. محمد بن أبى عمیر؛ 16. عبداللّه‏ بن مُغیرة؛ 17. حسن بن محبوب؛ 18. احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى.

شش نفر نخست از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ، شش نفر دوم فقط از اصحاب امام صادق علیه ‏السلام ، و شش نفر سوم از اصحاب امام كاظم و امام رضا علیهماالسلام هستند.