کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

شروط راوى

شروط راوى

عالمان و محدثان شرایطى را براى راوى لازم دانسته‏ اند. این شرایط عبارتند از: اسلام؛ ایمان (امامى بودن)، بلوغ، عقل، عدالت یا وثاقت و ضبط (نقل درست آنچه كه شنیده). روایت راوى تنها در صورت برخوردار بودن او از تمام این شرایط، كمال اعتبار را دارد و با فقدان شرط دوم كم اعتبار و با فقدان همه و یا یكى از شرایط دیگر كاملاً بى‏اعتبار خواهد بود.